Warning: session_start(): open(/var/www/www/lap.centrumnet.hu/tmp//sess_b6urgtsf8dvcktouibi3j8g4b2, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in /var/www/www/lap.centrumnet.hu/www/main.php on line 19
domain.centrumnet.hu - domain - Domain
Belépés
FõoldalKeresésOldalakRegisztrációBelépés
Hírek
Domain
Kapcsolat
Árak
Letöltés
Webhosting

Domain: Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelõ adatbázis.

Domain név: Alfanumerikus karakterekbõl álló mûszaki azonosító, amelyet elsõsorban a könnyebb megjegyezhetõsége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felsõ szintû, vagy valamelyik az alá rendelt második szintû közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendõ.

Felsõ szintû domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.

Második szintû domain: Közvetlenül a .hu felsõ szintû domain alatt delegált domain (pl. info.hu).

Közdomain: A .hu felsõ szintû, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintû Internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintû közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó web szerverén hozza nyilvánosságra.

Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.

Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelõ adatbázisokba.

Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges mûszaki és adminisztratív adatok a .hu elsõdleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetrõl elérhetõk, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylõ vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerzõdéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Igénylõlap: A domain-igénylõtõl vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérõ irat, amelyet a domain-igénylõnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylõlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.

Domain-igénylõ: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.

Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselõje.

Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos mûszaki ügyekben a domain-használó képviselõje.

Nyilvántartó: A közdomainek kezelõje (õrzi, fenntartja, hozzáférhetõvé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben õrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.

Web szerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).

Tanácsadó Testület (TT): A Nyilvántartó mellett mûködõ, felkért független szakértõkbõl álló bizottság, amely a még nem delegált domainek delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerûségét.

Panaszos: akinek jogos érdeke fûzõdik a domain név delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapításához.

Panaszolt: a domain használó, akivel szemben a részére történt domain delegálás Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.

Eseti Választottbíróság: Független jogász és informatikai szakemberekbõl esetileg összeállított, a domain-használó és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy - fél, - (aki egy delegált domain névvel kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelynek döntése a választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. tv. értelmében jogerõs bírói ítélet hatályával bír.

Alternatív Vitarendezõ Fórum: a Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában a Domainregisztrációs Szabályzat és a külön eljárási szabályok szerint járjon el.

Kérelmezõ: az, aki jogának sérelme miatt az Alternatív Vitarendezõ Fórumtól kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy átruházását.

Kérelmezett az a domain-használó, akivel szemben az Alternatív Vitarendezõ Fórumtól az általa használt domain átruházását vagy visszavonását kérik.

 

 

 

A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

1. A domain delegálás igénylése

1.1. A domain-igénylõre vonatkozó kritériumok

1.1.1 Közvetlenül a .hu közdomain alá történõ delegálás domain-igénylõje lehet

a) az Európai Unió állampolgára vagy

b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkezõ természetes személy vagy

c) az Európai Unió területén

i) jogszabály útján létrehozott,

ii) hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett, vagy

iii) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál elõterjesztõ, és mûködését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése elõtt jogszerûen megkezdõ szervezet,

d) továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott, vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedõ oltalommal rendelkezõ védjegy jogosultja

1.1.2 Közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálás domain-igénylõje bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet lehet.

1.2 A delegálási eljárás általános szabályai

1.2.1 Domain delegálásának kezdeményezése

1.2.1.1. Domain delegálás igénylésére az arra a Nyilvántartóval szerzõdés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylõ erre vonatkozó megbízása alapján jár el.

1.2.1.2 A delegálás elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban delegálás-igénylési szerzõdést kössön. Az igénylést a Regisztrátor rögzíti a Nyilvántartásban. A delegálás-igénylési szerzõdés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzat rendelkezéseivel és a szerzõdés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylõlap. Egyéb szerzõdéses feltétel hiányában az Igénylõlap önmagában delegálás-igénylési szerzõdésnek minõsül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerzõdési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplõ feltételekkel. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt elõírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkezõ jogviszonyokban alkalmazni. A delegálás-igénylési szerzõdés megkötését vitás esetben a domain-igénylõnek kell bizonyítania. A delegálás-igénylési szerzõdés hiánya a domain azonnali visszavonását eredményezi.

1.2.1.3 Regisztrátor illetve Nyilvántartó a delegálás-igénylési szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.

1.2.1.4 Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylõnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesülésérõl.

1.2.1.5 Regisztrátor feladata az igényt az adatokkal a Nyilvántartásban rögzíteni. Az igénylés idõpontjának az a számítógépes idõpecséttel meghatározott pillanat tekintendõ, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette. A Regisztrátor köteles az általa ugyanazon domain névre elfogadott delegálási igényeket a megbízás átvételének idõsorrendjében továbbítani.

1.2.2 Az Igénylõlap

1.2.2.1 Az igénylés érvényességének elõfeltétele, hogy a domain-igénylõ az Igénylõlapon a valóságnak megfelelõen, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelezõ adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylõlapon aláírásával hitelesítse.

1.2.2.2 Az Igénylõlapot magánszemély domain-igénylõ esetén saját kezûleg, vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott képviselõje a meghatalmazás egyidejû csatolásával, kiskorú domain-igénylõ esetén törvényes képviselõjének, szervezet esetén az igazolt képviselõnek saját kezûleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejû csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. Az Igénylõlap legalább olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban is elküldhetõ, amely meggyõzõen bizonyítja az aláíró személyazonosságát.

1.2.2.3 A Regisztrátor az Igénylõlapon köteles az átvételt aláírásával igazolni és azon az átvétel idõpontját feltüntetni, vagy olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl hitelt érdemlõen megállapítható az Igénylõlapok átvételének ténye és sorrendje (idõpontja).

1.2.2.4 Az igénylésnél vagy Regisztrátor váltásnál benyújtott dokumentumokat papíron, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerzõdés megszûnése napjától számított egy éven keresztül köteles megõrizni. Regisztrátor váltás esetén az új Regisztrátornak a domain-használó új Igénylõlapot köteles aláírtan leadni, amelyet a Regisztrátornak kell megõriznie.

1.2.2.5 Az Igénylõlap kitöltésére és megõrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.

1.2.2.6 Az Igénylõlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelõen nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetõvé tesznek. A domain-igénylõ vagy domain-használó tartozik az Igénylõlapon megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános adatkezeléshez.

1.2.3 Az igény teljesítése

1.2.3.1 A Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás stb.) köteles a domain-igénylõt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében - a Nyilvántartóval kötött szerzõdés és a Szabályzat rendelkezései szerint - vele egyeztetve eljárni.

1.2.3.2 Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelõ igények feldolgozását a beérkezés napját követõ két munkanap alatt végzi el. A nyilvános meghirdetéssel nem járó prioritásos igényeket - amennyiben azok a Domainregisztrációs Szabályzat elõírásainak megfelelnek - teljesíti, a többit nyilvánosan meghirdeti. Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos, vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidõn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi.

1.2.3.3 Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja, az igényt visszavonja vagy a Tanácsadó Testülethez forduljon. Ha a Regisztrátor e határidõn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor a számítógépes nyilvántartási rendszer az igényt automatikusan törli.

1.2.3.4 Ha az igény teljesíthetõ, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, a megfelelõ adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következõ adatok:

i) a delegált domain neve,

ii) a delegált domain elsõdleges és másodlagos név szervereinek címe,

iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.

1.2.3.5. A Nyilvántartó nem köteles semmiféle elõszûrést végezni a választott domain név megfelelõségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelõsségre.

 

1.3 A delegálási eljárás szabályai prioritással nem rendelkezõ igényeknek közvetlenül a .hu közdomain alá történõ delegálása esetén

1.3.1 A benyújtott nem prioritásos igényeket a Nyilvántartó azok teljesítése elõtt a web szerveren a nyilvántartásba vétel idõpontjának feltüntetése mellett, a nyilvántartásba vételtõl számított 14. nap végéig nyilvánosan meghirdetve tartja. Amennyiben a meghirdetett domain név delegálása ellen a 9. pont szerinti módon és határidõkön belül kifogást terjesztenek elõ, akkor az adott domain névre beérkezett igények teljesítésével megvárja a jogvita Tanácsadó Testület állásfoglalásával vagy eljárásának mellõzésével végzõdõ lezárását.

1.3.2 Az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.

1.4 A delegálási eljárás szabályai prioritással rendelkezõ igények esetén

1.4.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

b) a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).

A választott domain névnek és a prioritás alapját képezõ dokumentumban szereplõ elnevezésnek (az összes ékezet nélkül vagy az összes ékezettel) karakter szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötõjelesen igényelhetõk. Szervezet teljes vagy rövidített nevébõl elhagyhatók:

i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,

ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölõ név,

iii) minden olyan karakter, ami nem szerepelhet a domain névben, valamint a kötõjel,

iv) a szervezet nevében szereplõ olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelõ latin betûs magyar vagy idegen nyelvû megfelelõnek, elhagyható vagy kötõjellel helyettesíthetõ.

Prioritással rendelkeznek továbbá a 2.2.4 szerinti jogosultak esetében a megfelelõ településnevek vagy országnevek.

1.4.2 A prioritás alapját igazoló okiratok:

a) a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet nyilvántartásba vételét (bejegyzését) igazoló hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által kiállított védjegy okirat, vagy

c) a WIPO által kiállított védjegy okirat, amennyiben Magyarországra a védjegyoltalom kiterjed, vagy

d.) az EU Védjegy Hivatala által kiállított közösségi védjegy okirat (Community Trademark CTM).

1.4.3 A prioritással rendelkezõ igény prioritásos eljárással kerül feldolgozásra, ha a prioritásos kezelésére vonatkozó igényt a Regisztrátor a Nyilvántartásban az igény nyilvántartásba vételekor rögzíti és az igény prioritásának alapját igazoló dokumentumo(ka)t a domain-igénylõ a Regisztrátornak bemutatja.

1.4.4 A prioritásos eljárással feldolgozott igények teljesítésére elõzetes nyilvános meghirdetés nélkül kerül sor. Az ugyanazon domain névre vonatkozó teljesítés a prioritásos igények esetében egymáshoz képest a nyilvántartásba vétel idõpontja szerinti sorrendben történik, a nem prioritásos igényekhez képesti elbírálási sorrendre nézve pedig az 1.3.2 pontba foglaltak az irányadók.

1.5 A delegálási eljárás szabályai közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálás esetén

Az igény teljesítése az igény nyilvántartásba vételének idõpontja szerinti sorrendben, elõzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik.

 

2. A domain név

2.1. A domain névre vonatkozó formai követelmények

2.1.1 A domain név legalább 2 és legfeljebb 40 karakterbõl állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.)

2.1.2 A domain névben használható karakterek

a) a latin abc ékezet nélküli kisbetûi (a-z), továbbá

b) a magyar ékezetes kisbetûk (á,é,í,ó,ö,õ,ú,ü,û), továbbá

c) a numerikus karakterek (0-9), továbbá

d) a kötõjel (-)

2.1.3 A domain név elején és végén csak betû vagy numerikus karakter állhat. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követõ kötõjelet.

2.1.4 A numerikus karakterrel kezdõdõ domain nevek használatát az RFC1035 internet dokumentum nem ajánlja, ezért regisztrálásuk bár nem tiltott, de nem ajánlott, és az ilyen névvel azonosított domainek mûködõképességéért vagy a használatukból eredõ károkért minden felelõsség a domain-használót terheli.

2.2 A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1 A domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzõi jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázisti.

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

2.2.3 Nem választható olyan domain név, amely

a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy

b) a web szerveren közzétett védett nevek vagy zárolt nevek körébe tartozik.

2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történõ delegálás esetén

a) kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylõje az önkormányzattal rendelkezõ település nevével azonosított domainnek, illetve

b) csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylõje országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.

Közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.

2.2.5 Közvetlenül a második szintû tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely az igénylõ védjegye.

2.3 Felelõsség a domain név választásáért

2.3.1 Kizárólag a domain-igénylõ, illetve domain-használó felelõs

a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,

b) a domain név választás és használat jogszerûségéért,

c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért

2.3.2 A domain-igénylõ, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelõ gondosságot tanúsítani, és a választását - annak jogszerûsége szempontjából - az igénylést megelõzõen ellenõrizni,

b) a választott domain névrõl önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésbõl következõ költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

2.3.3 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó az ebbéli minõségében eljárva, a Domainregisztrációs Szabályzatban és a domain-igénylõvel, illetve domain-használóval kötött szerzõdésben foglalt rendelkezések betartása esetén nem felel a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

2.3.4 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerûségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történõ megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenõrzi.

2.3.5 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, hogy a domain név választása vagy használata jogszerû-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhetõ, egyértelmûen jogsértõ domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja, vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti vagy visszavonja.

2.3.6 A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerõs bírósági döntéseket perbenállása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelõsségre a vitát lezáró döntés (a Tanácsadó Testület illetve az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntése), jogerõs határozat, vagy az elõzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt

 

 

Egyéb rendelkezések

11. A domain technikai mûködõképességére vonatkozó követelmények

A domain-igénylõnek, illetve a domain-használónak az alábbiakban meghatározott technikai mûködõképességre vonatkozó követelmények teljesülésérõl már a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásakor, majd azt követõen is, a delegálás fenntartásának ideje alatt folyamatosan gondoskodnia kell:

11.1 Az Internetrõl állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhetõk legyenek és mûködjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):

a) legalább két domain név szerver (elsõdleges és másodlagos), amelyek hitelesen válaszolnak az adott domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkezõ kérésekre, és

b) legalább egy levelezési (mail) szerver, amelyen a postmaster@<delegálni_kért_domain> címre érkezõ leveleket az adott domain kezelõje fogadja, és képes az RFC-2822 követelményeknek megfelelõ szabványos formátumú levelet küldeni.

11.2 Az elsõdleges és másodlagos domain név szerverek egymástól független állandó Internet hálózati elérhetõséggel rendelkezzenek.

11.3 Az adott domain zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen, beleértve az RNAME kontakt cím mûködését.

11.4 Az adott zónában és alzónáiban lévõ név bejegyzésekhez tartozó reverse bejegyzéseknek létezniük kell.

12. Adminisztratív kapcsolattartó

12.1 A domain-igénylõ vagy domain-használó köteles a domain delegálásával, regisztrálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos ügyekben történõ képviseletre adminisztratív kapcsolattartót megjelölni.

12.2 Ha a domain-igénylõ vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni. Ha a domain-igénylõ vagy domain-használó mást hatalmaz meg, akkor felelõs azért, hogy a meghatalmazott ennek következményeit vállalja.

12.3 Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetõleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátort értesíteni. A változások bejelentésének elmulasztása a domain delegálásnak a Szabályzat 6.5 pontja szerinti visszavonását eredményezheti.

12.4 Adminisztratív kapcsolattartónak csak olyan természetes vagy jogi személy jelölhetõ meg, aki magyarországi postacímmel rendelkezik, és magyar nyelvû kommunikációra képes. Külföldi domain-igénylõ vagy domain-használó köteles az igényléssel egyidejûleg ilyen adminisztratív kapcsolattartót meghatalmazni.

12.5 A domain-igénylõhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az adminisztratív kapcsolattartónak a Nyilvántartásban szereplõ e-mail címére vagy postai címére kell küldeni. Saját felelõssége, hogy a Nyilvántartásban szereplõ címeket úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekrõl, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredõ kárért, ha az adminisztratív kapcsolattartó a Nyilvántartásban szereplõ címen nem érhetõ el.

13. Vegyes rendelkezések

13.1 A domain-igénylõ, illetve domain-használó köteles a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésbõl következõ költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelõsségre a Szabályzat betartása, az alternatív vitarendezési eljárási döntés, jogerõs határozat, vagy az elõzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

13.2 A domain regisztráció során az ügyintézés általában e-mail (elektronikus levél) vagy telefax útján történik. Az e-mailen vagy telefaxon elküldött értesítéseket az ellenkezõ bizonyításáig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az így küldött dokumentumok hitelességéért a küldõ fél felelõs. A domain ügyintézéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció során keletkezett e-mailt minõsített elektronikus aláírás hiányában is írásba foglalt okiratnak és hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma - az ellenkezõ bizonyításáig - az eredetivel egyezõ, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.

13.3 A domain igénylõ, és a domain használó tartozik az adataiban bekövetkezett változást a változás megtörténtét követõen haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni. Ha a domain igénylõ vagy használó olyan szervezet, amely nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése megtörténte elõtt kezdte meg mûködését, a nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés tényét, illetve az erre irányuló kérelmet jogerõsen elutasító végzés tényét tartozik a végzés kézhezvételét követõen haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni.

13.4 Delegálás-igénylési és delegálás-fenntartási szerzõdés összevontan is köthetõ. Bármelyik szerzõdés érvénytelen az aláírt Igénylõlap nélkül, illetve semmis minden olyan feltétel, amely ellentétes a Szabályzattal. A domain-igénylõ illetve domain-használó köteles a domain fenntartás ideje alatt a regisztrációs szerzõdés(eke)t megõrizni. Regisztrátort nem terheli szerzõdéskötési kötelezettség, így nem felel, ha valamely domain delegálására vagy fenntartására nem kíván szerzõdést kötni.

13.5 A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylõ, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a tõle elvárható mértékben vizsgálja, aminek alapja elsõsorban:

a) magánszemély esetén:

i) régi vagy új (kártya) típusú személyazonossági igazolvány,

ii) útlevél,

iii) magyarországi letelepedési engedély,

iv) az Európai uniós állampolgárságot hitelesen bizonyító okirat.

b) szervezet estén:

i) a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyzõ végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztetõ pecséttel ellátott példánya),

ii) a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány),

c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat,

d) minõsített elektronikus aláírási tanúsítvány.

Ha a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó szükségesnek látja, akkor a biztonság érdekében az átruházási vagy jelentõsebb módosítási kérelmek elbírálásához kérheti a regisztrációs szerzõdés, a domain-használót azonosító okirat vagy egyéb, a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatását.

13.6 Regisztrátor bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a Szabályzatban meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és Nyilvántartó között franchise szerzõdés van hatályban.

13.7 Regisztrátor megszûnése, illetve regisztrátori jogosultsága elvesztése esetén a szerzõdésekben új Regisztrátor léphet a régi helyébe. Ha erre nem kerül sor, akkor a régi Regisztrátor helyett a Nyilvántartó értesíti a régi Regisztrátor által fenntartott domainek domain-használóit a delegálás-fenntartási szerzõdés megszûnésérõl és a Regisztrátor helyett rögzíti ezt a Nyilvántartásban is. Ezt követõen a 6.1.c pont szerint folytatódik az eljárás.

13.8 Ahol szerzõdés vagy bármely más okirat a Domainregisztrációs Szabályzatot vagy Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket (illetve a szabályok korábbi elnevezését) említi, ott a jelen Szabályzatot kell érteni.

13.9 A korábban delegált domainek esetén a delegálás jogszerûsége a korábban hatályos regisztrációs szabályzatok szerint kerül elbírálásra.

A jelen Szabályzatot - ami 2007. március 1-én lép hatályba - a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete közgyûlése határozattal elfogadta.

 

Felhasználói név
Jelszó
Elfelejtette jelszavát?
Névjegyek

developed by Centrumnet Systems

Warning: Unknown: open(/var/www/www/lap.centrumnet.hu/tmp//sess_b6urgtsf8dvcktouibi3j8g4b2, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/www/lap.centrumnet.hu/tmp/) in Unknown on line 0